Informații Asistență Socială

Date contact instituții de interes

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov
Date de contact

Adresă: Str. Avram Iancu nr. 53, cod poștal 500068, mun. Braşov, jud. Braşov
Tel: 0268-415.142
Fax: 0268-475.182
E-mail: ajpis.brasov@mmanpis.ro
Site: www.brasov.mmanpis.ro

Telefoane
0268-415.142 – Secretariat, centrala
0268-475.099 – ghiseu relatii cu publicul
0742-069.502 – numai pentru export beneficii sociale

DGASPC Brașov
Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091
E-mail: office@dgaspcbv.ro
Telefon: 0268.417100; 0268.414032
Site: www.dgaspcbv.ro

Consiliul Județean Brașov
Telefon: + 40-(268)-410.777 int. 198
Fax: +40-(268)-475.576
E-mail: relatii.publice.cj@judbrasov.ro sau office@judbrasov.ro
Adresa: B-dul Eroilor nr. 5, cam. 10, Brașov, România, Cod Poștal: 500007
Site: www.site.judbrasov.ro

Formulare Utile

• Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – Click

• Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii – Click

• Formular / Adeverință angajator – Click

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

• Formular tip de cerere și declarație pe propria răspundere.
• Acte de identitate în original pentru titular și membrii familiei (buletine sau cărți de identitate, respectiv certificate de naștere pentru minorii sub 14 ani)
• Dovezi de venituri nete realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei
• Ultima factură de gaz – în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

• Formular tip de cerere și declarație pe propria răspundere.
• Acte de identitate în original pentru titular și membrii familiei (buletine sau cărți de identitate, respectiv certificate de naștere pentru minorii sub 14 ani)
• Dovezi de venituri nete realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei
• Ultima factură de gaz – în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII

• C.I. original și copie reprezentant legal
• Certificat de naștere copil (copii), în copie și original
• Adeverință elev
• C.I. celălalt părinte (dacă există)
• Livret de familie, copie și original
• Extras de cont
• Hotărârea de încredințare a copilului, în caz de divorț (copie)
• Hotărârea de încredințare a copilului în vederea adopției (copie)
• Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pt. protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului (copie)
• Dispoziția directorului general/directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pt. măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență (copie)
• Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispoziția autorității tutelare emisă până la 31 decembrie 2004 (copie)
• Dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei
• Actul de deces al unuia dintre părinți (copie) – unde este cazul
• Certificatul de încadrare a copilului în grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
• un dosar
• Formular tip de cerere

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

• Ancheta socială efectuată de primăria de domiciliu (pentru anchetă se vor prezenta, pe lângă actele enumerate mai jos, dovezi de venituri, copii B.I., acte medicale – dacă este cazul – și acte de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiește cu bolnavul);
• Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent (cupon pensie, copie xerox de pe decizia de pensionare; adeverința de salarizare; adeverința de venituri impozabile de la Administrația Finanțelor Publice);
• Copie xerox de pe buletinul de identitate al persoanei bolnave, pag. 1, 2, 3 și cele cu modificări de adresă. În buletin va fi înscris obligatoriu codul numeric personal.
• Referat medical de la medicul de familie care să cuprindă: data ivirii handicapului (debutul handicapului), starea actuală detaliată (complicații), evoluția bolii, original – recent;
• Scrisoare medicală de la medicul de specialitate cu detalierea handicapului, complicații (pt. bolnavii psihici: psiholog QI sau indicele de deteriorare pt. pers. vârstnice; pt. ortopedie: radiografii, amputații – starea bontului: protezabil sau neprotezabil, spirometrie în caz de deformare coloană severă), original – recent.
• Certificat medico-legal în caz de accident (în afară de accidentele de muncă);
• Copii xerox de pe documentația medicală de specialitate, bilete de ieșire din spital (noi sau vechi);
• Copie de pe livretul militar (dacă sunt menționate probleme de sănătate) dacă este cazul;
• Două dosare cu șina;
• Cerere adresată primăriei prin care să se solicite eliberarea anchetei sociale.

Dosarele se pot depune la Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, de luni până vineri, între orele 8,30 – 13,30 la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov.

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA UNUI ASISTENT PERSONAL CONFORM LEGII NR. 448/2006

• Cerere pentru angajare asistent personal
• Copii acte stare civilă pentru persoana cu handicap, asistent personal și membrii familiei acestora
• Copii acte de identitate pentru persoana cu handicap și asistent personal
• Certificat de încadrare în gradul de handicap grav
• Talon medical pentru încadrarea în munca pentru asistent personal (formular tip)
• Cazier judiciar pentru asistentul personal
• Diploma de sudii a asistentului personal
• Dovezi de venituri pentru persoana cu handicap, asistentul personal și membrii familiei
• Declarația pe propria răspundere a asistentului personal cu privire la respectarea obligațiilor care îi revin conform legii fața de persoana cu handicap (formular tip).
• Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare.

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU PLASAMENT FAMILIAL

• Cerere solicitanți
• Copie de pe acte imobiliare (contract închiriere, contract vânzare-cumpărare, extras C.F.)
• Copie acte identitate pentru părinți și solicitanți
• Copie certificat naștere copil
• Copii acte stare civilă pentru părinți, solicitanți și membrii familiei acestora (certificate naștere, căsătorie, deces, sentință divorț).
• Adeverință medicală pentru copil și pentru solicitanți
• Dovezi de venituri pentru solicitanți și membrii familiei acestora
• Acordul scris al parinților
• Adeverință de la școală

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI / STIMULENTULUI

• Cerere tip si declarație tip pe propria răspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului
• Act de identitate solicitant – original si copie
• Certificat nastere copil, dupa caz livret de familie – copie si original
• Acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica in copie si original (certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 01.01.2006; hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii; hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii; hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii; decizie a directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotarare judecatoreasca, pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii; hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare a Comisiei pentru protectia copilului, potrivit legii).
• Adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte ca solicitantul a realizat timp de 12 luni, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, venituri profesionale supuse impozitului pe venit si stagiul de cotizare aferent, ultima zi de concediu de maternitate si faptul ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului (conform anexei 4 din H.G.R. Nr. 1825/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului).
Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, dupa caz, urmatoarele: dovada eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri cu caracter salarial; dovada eliberata de administratia financiara, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole sau se afla in alte situatii in care pot beneficia de indemnizatie, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului pe venit; adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate acordat conf. Legii Nr. 19/2000; adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate potrivit O.U.G. Nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca; dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului.
• Acte doveditoare privind atestarea altor situatii in care solicitantul poate beneficia de indemnizatie (Dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta, in strainatate; Dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca sau de casa teritoriala de pensii pentru persoanele care: a)au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii b)au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca in cazul unor accidente de munca sau boli profesionale, c)au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, d)au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, e)au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii de risc maternal, f) au beneficiat de pensie de invaliditate; Dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele care: a) au beneficiat de indemnizatie de somaj sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective b) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de O.U.G. Nr. 158/2005, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; Dovada eliberata de casele teritoriale de pensii pentru persoanele care au realizat in sistemul public de pensii, pana la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala; Dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate pentru persoanele care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de O.U.G. Nr. 158/2005, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; Diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior pentru persoanele care au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau diploma; Livretul militar sau, dupa caz, adeverinta ori certificatul eliberat de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru persoanele care au satisfacut serviciul militar;
• Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente.
• Dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii Nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare – daca este cazul – pentru acordarea stimulentului.
• Adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen.
• Copie certificat de incadrare intr-un grad de handicap al copilului, dupa caz
• Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu realizeaza venituri impozabile – pentru acordarea indemnizatiei
• 1 dosar cu sina

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA INDEMNIZATIEI DE INGRIJIRE PERSOANA CU HANDICAP GRAV CONFORM LGII NR. 448/2006

• Cererea persoanei cu handicap sau a reprezentantului legal al acesteia pentru acordarea indemnizatiei de ingrijire
• Copii acte stare civila si acte de identitate pentru persoana cu handicap grav, reprezentant legal (daca este cazul) si membrii familiei acestora
• Copie certificat de incadrare in grad de handicap grav
• Dovezi venituri nete pentru persoana cu handicap, reprezentant legal (daca este cazul) si membrii familiei acestora.
• Ancheta sociala efectuata de Serviciul Public de Asistenta Sociala, in baza actelor susmentionate
• Comunicarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov, privind acordul pentru plata indemnizatiei de ingrijire

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA TUTELEI ASUPRA PERSOANELOR ADULTE

• Cererea persoanei care solicita numirea sa in calitate de tutore
• Hotarare judecatoreasca de punere sub interdictie a persoanei asupra careia se va institui tutela – copie
• Copii acte de identitate si acte de stare civila pentru tutore, bolnav si membrii familiei acestora
• Dovezi de venituri pentru tutore, bolnav si membrii familiei acestora
• Adeverinta medicala privind starea de sanatate a tutorelui, in care sa se mentioneze ca acesta este apt pentru exercitarea tutelei
• Acte doveditoare cu privire la bunurile mobile sau imobile detinute de persoana asupra careia se instituie tutela (xerocopii)

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA DISPOZITIEI DE CURATOR

• Cerere adresata primariei de catre persoana care urmeaza a fi reprezentata sau asistata, sau de catre reprezentantul legal al acesteia
• Acordul scris al persoanei care urmeaza a fi numita curator
• Copii acte stare civila si acte de identitate pentru curator si persoana care urmeaza a fi reprezentata
• Copie certificat deces (în cazul dezbaterii unei succesiuni, etc.)
• Copie certificat medical (pentru persoanele care nu-si pot reprezenta interesele din cauza starii de sanatate)
• Copie certificat de încadrare în grad de handicap – unde este cazul
• Dovezi venituri pentru persoana care urmeaza a fi reprezentata (în cazul în care curatorul urmeaza sa încaseze anumite drepturi banesti în numele persoanei reprezentate sau asistate )
• Alte acte care fac obiectul curatelei : copie extras C.F. imobil, copii certificate actionari, etc. – în cazul dezbaterii succesiunii, vanzarii sau cumpararii unor bunuri pe numele persoanei care urmeaza a fi reprezentata; alte acte doveditoare, dupa caz.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA LAPTELUI PRAF
(COPII ÎNTRE 0 – 12 LUNI)

• Reţetă eliberată de medicul de familie, pentru luna în curs
• Actul de identitate al mamei.