Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Guard (femeie de serviciu)

Primaria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov,legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Guard(femeie de serviciu) conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 16.06.2021, ora 09,00
– Proba interviu în data de 22.06.2021, ora 09,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
-studii gimnaziale;
– 1an vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primariei Hoghiz, Str. Fagarasului nr. 161, Loc. Hoghiz, judeţul Braşov pana la data de 08.06.2021, orele 16:00.

Dosarele pot fi depuse personal sau trimise prin intermediul postei/ curier.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Hoghiz;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele, copii după contractele de muncă, recomandari etc care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală sau o declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos;
g) curriculum vitae format europass.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e si f, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale/ este clinic sanatos, are obligația de a completa dosarul cu originalul documentelor, in cel târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primaria Hoghiz, tel 0268 286 238

Bibliografie concurs :
-Legea nr. 319/2006, privind securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare ;
-Ordin nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
-Legea nr. 57/2019, Codul Administrativ ;
-Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor .

Primar,
Ioan BUTA