Licitație în vederea concesionării unui teren, proprietate privată a Comunei Hoghiz

Primăria Comunei Hoghiz, jud. Brașov, cu sediul în Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, organizează în data de 21 iulie 2021, ora 11,00 licitație în vederea concesionării terenului, proprietate privată a Comunei Hoghiz, în suprafață de 268834 mp, având categoria de folosință islaz comunal, înscris în CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral104528.

Informații privind documentația de atribuire

Documentația de atribuire va putea fi achiziționată fără taxă de la sediul Primăriei Hoghiz ( compartimentul secretariat ) . Documentele vor fi publicate pe pagina de internet a primăriei.
De achitat:

– Garanția de participare, în cuantum de 500 lei – sumă ce se va restitui ofertanților declarați necâștigători / sumă ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați câștigători
Garanția se va achita prin OP/virament bancar în contul : RO76TREZ1335006XXX000435

Solicitările de clarificări vor fi soluționate cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data-limită de depunere a ofertelor sau mai târziu – doar în măsura în care, perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor, conform specificațiilor din documentația de atribuire.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.07.2021, ora 16,00.

Data limită de depunere a ofertelor este 21.07.2021, orele 10.00, la sediul primăriei,.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 21.07.2021, ora 11,00, la sediul Primăriei Comunei Hoghiz.

PRIMAR
Ioan BUTA