Concursul de planuri de afaceri va fi deschis atât celor minim 140 persoane din grupul țintă al proiectului, cât și publicului larg, în conditiile impuse de GS-CS OS POCU 4.16 SOLIDAR.

Metodologia are scopul de a reglementa și informa atât membrii grupului țintă, cât și publicul larg cu privire la organizarea și desfășurarea efectivă a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI.
Metodologia cuprinde cadrul legal, criteriile de eligibilitate, calendarul și etapele de organizare și desfășurare a CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI programat în cadrul subactivității I.4. derulare concurs si selectie planuri de afaceri, precum și instrumentele procedurale pentru participarea potențialilor candidați și selecția a 21 de idei de afaceri sociale din totalul celor depuse.

Prezenta Metodologie instituie o schemă transparentă și nediscriminatorie pentru finanțarea ideilor de afaceri.

 

CALENDARUL DERULĂRII CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

 

Nr. crt.

Activitatea

Perioada

1.

Transmiterea cererii de inscriere pe mailul primaria.hoghiz.proiecte@gmail.com 16.08.2021 – ora 10:00
18.08.2021 – ora 16:00
     

2.

Primirea si inregistrarea dosarelor de concurs 19.08.2021 – ora 08:00
25.08.2021 – ora 16:00
     

3.

Afisarea listei dupa etapa administrativa 27.08.2021
     

4.

Evaluarea și ierarhizarea Planurilor de afaceri conform Grilei de evaluare 28.08.2021 – 02.09.2021
     

5.

Afișarea clasamentului centralizat preliminar 03.09.2021
     

6.

Depunerea contestațiilor de către concurenti 04.09.2021 – ora 10:00
08.09.2021 – ora 16:00
     

6.

Soluționarea contestațiilor de către Comisia de contestații si afisarea rezultatelor finale 10.09.2021
     

7.

Etapa de interviu 13.09.2021 – 15.09.2021
     

8.

Afișarea clasamentului centralizat cu cele minim 21 de Planuri de afaceri propuse spre finanțare și a listei de rezervă 15.09.2021

 

 

1.) Anexa 1 – Plan de afaceri – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.
 
2.) Anexa 2 și Anexa 3 – Buget și proiecții – Machete – Click aici ca să descarci documentul în format XLSX.
 
3.) Anexa 4 – Declarație de evitare conflic de interese – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.
 
4.) Anexa 5 – Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.
 
5.) Anexa 6 – Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finanţări – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.
 
6.) Anexa 7.1 – Grila de verificare a criteriilor de transmitere a documentelor, a conformității administrative și a eligibilității – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.
 
7.) Anexa 7.2 – Grila de evaluare tehnico – financiară – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.
 
8.) Anexa 7.3 – Grila de evaluare finală (interviul direct) – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.
 
9.) Anexa 8 – Contestație – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.
 
10.) Anexa 9 – Cheltuieli eligibile – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.
 
11.) Anexa 10 – Declarații și formulare GT – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOC.
 
12.) Anexa 11 – Cerere de inscriere la concursul de planuri de afaceri – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.
 
13.) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri – Machetă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.
 

Finanțarea nerambursabilă aferentă înființării întreprinderilor este acordată în baza schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” N. 772/ 03.08.2018, modificata prin Ordinul 1545/ 22.12.2020, în cuantum de maximum 100.000,00 euro (echivalent în lei ) – valoarea maximă a finanțării poate fi de 462.380,00 LEI (max. 100000EUR x 4.6238 lei/euro, curs valutar aferent lunii august 2018 stabilit prin Ghidul beneficiarului, pag. 21 „Cursul de schimb care va fi utilizat de beneficiar pentru verificarea încadrării bugetului proiectului în valoarea maxima eligibila a proiectului este cursul Inforeuro disponibil la următoarea adresa: https://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
În cadrul acestui apel de proiecte se va considera cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de minimis, respectiv luna august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei.”) și în limita bugetului total al planului de afaceri prezentat la concurs. Valoarea maximă a subventiilor care pot fi acordate în cadrul proiectului este bugetată pentru minim 21 de întreprinderi sociale.
Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat fiecărei întreprinderi sociale/fiecărui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
a) ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
b) ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
c) ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
d) ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Suma în lei menționată este acordată cu titlu de subvenție și nu se impozitează, potrivit dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Titlului IV – Capitolul I, precum şi în Normele metodologice de aplicare a acesteia (Titlul IV – Capitolul I – secţiunea a 2a – punct. 3) aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele documente de referință ale Metodologiei:

• Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020;
• Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aprilie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
• GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE „SOLIDAR START UP” – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, cu modificările si completările ulterioare;
• Procedura privind schema transparentă de ajutor deminimis denumită „- Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă POCU 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă Ordin MDRAPFE-772/03.08.2018 privind instituirea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară
4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă” Modificata prin Ordinul 1545/ 22.12.2020,
• Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis; publicat în Juranalul Oficial al Uniunii Europene L nr.352/1 din 24 decembrie 2013.
• Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
• OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
• Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

Participanții la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI sunt obligați să respecte termenele și condițiile stipulate în prezenta Metodologie, precum și în Regulamentul de concurs.