Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I cu norma întreagă (femeie de serviciu) la Gradinita cu Program Prelungit Hoghiz, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 11 iulie 2022, ora 10,00, la sediul Primariei Comunei Hoghiz Hoghiz;
– Proba interviu în data de 14 iulie 2022, ora 10,00, la sediul Primariei Comunei Hoghiz.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-studii medii sau generale;
-2 ani vechime în munca.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b)  cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)  are capacitate deplină de exercițiu;
e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie:
-Legea nr. 319/2006, privind securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare ;
-Ordin nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
-Legea nr. 57/2019, Codul Administrativ ;
-Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor .

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov, până în data 01 iulie 2022, ora 14,00
Relaţii suplimentare la sediul Primariei Comunei Hoghiz, tel.0268/286238 , persoana de contact Plesa Emilia Mariana –consilier juridic.

PRIMAR,
Ioan BUTA