Hotărâri Consiliu Local – 2019

• Hotărârea nr. 44/28.07.2019 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat în localitatea Hoghiz CF nr.100567, nr. cad 100567
• Hotărârea nr. 43/28.07.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul investiții ”Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în Comuna Hoghiz, Jud. Brașov”.
• Hotărârea nr. 42/28.07.2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019.
• Hotărârea nr. 41/28.07.2019 privind aprobarea execuției bugetare pentru sem. 1 din 2019.
• Hotărârea nr. 40/28.07.2019 privind valorificare masă lemnoasă pe picior din cota anului 2019 (secundare rărituri – UP I Hoghiz).

• Hotărârea nr. 39/27.06.2019 privind organizarea evenimentului Zilele Comunei Hoghiz.
• Hotărârea nr. 38/27.06.2019 privind aprobarea implementării proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014+:122607
• Hotărârea nr. 37/27.06.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții ”Construire grădiniță și centru de zi în satul Bogata, Comuna Hoghiz”.
• Hotărârea nr. 36/27.06.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții ”Modernizare drumuri comunale – Drum de legătură Cuciulata – Lupșa DC20”.
• Hotărârea nr. 35/27.06.2019 privind aprobarea înscrierii prin licitație publică a unui spațiu, proprietatea privată a comunei Hoghiz, situat în Highiz, la nr. administrativ 95, Jud. Brașov.

• Hotărârea nr. 34/30.05.2019 privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Hoghiz a terenurilor, cu categoria de folosință drum și canal, identificate în sectoarele cadastrale 33, 34, 35 Cuciulata, conform situației centralizatoare întocmite pentru realizarea lucrărilor de cadastru sistematic.
• Hotărârea nr. 33/30.05.2019 pentru aprobarea vânzării directe către Tomescu Nicoleta Cristina a imobilului teren, proprietate privată a comunei Hoghiz, în suprafață de 360,61 MP.
• Hotărârea nr. 32/30.05.2019 pentru aprobarea vânzării directe către Kovacs Sandor Matyas a imobilului teren, proprietate privată a comunei Hoghiz, în suprafață de 855,43 MP.
• Hotărârea nr. 31/30.05.2019 pentru aprobarea vânzării directe către S.C. Yudka Impex S.R.L. a imobilului teren, proprietate privată a comunei Hoghiz, în suprafață de 311,60 MP.
• Hotărârea nr. 30/30.05.2019 pentru aprobarea vânzării directe către societatea Valencia S.R.L. a imobilului teren, proprietate privată a comunei Hoghiz, în suprafață de 165,35 MP.
• Hotărârea nr. 29/30.05.2019 pentru aprobarea vânzării directe către Lurtz Ioan și Lurtz Elena a imobilului teren, proprietate privată a comunei Hoghiz, în suprafață de 745,84 MP.
• Hotărârea nr. 28/30.05.2019 pentru aprobarea planului de analiza și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Hoghiz

• Hotărârea nr. 27/24.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Capelă în Satul Hoghiz, Comuna Hoghiz, Județul Brașov”.
• Hotărârea nr. 26/24.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal Cuciulata – Băiești, Comuna Hoghiz, Județul Brașov”.
• Hotărârea nr. 25/24.04.2019 privind modificarea art. 4 din HCL Hoghiz nr. 3/29.01.2019, privind volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat în anul 2019, pe categorii de produse lemnoase și unități de producție.
• Hotărârea nr. 24/24.04.2019 privind modul de valorificare a materialului lemnos rezultat din taieri de îngrijiri, curățiri și resturi de exploatație.
• Hotărârea nr. 23/24.04.2019 pentru aprobarea revocarii HCL Hoghiz nr. 19/26.02.2019, privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4/05.01.2009 cu COMPOSESORATUL DE PADURE ”BARABAS” Hoghiz.
• Hotărârea nr. 22/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2019 al RPL – Ocolul Silvic ”Pădurea Bogății – Homorod”
• Hotărârea nr. 21/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

• Hotărârea nr. 20/28.03.2019 privind însușirea Raportului Primarului privind Starea Economică, Socială și de Mediu a Comunei Hoghiz – anul 2018

• Hotărârea nr. 19/26.02.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4/05.01.2009 cu Composesoratul de Pădure „Barabas” Hoghiz
• Hotărârea nr. 18/26.02.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2018
• Hotărârea nr. 17/26.02.2019 privind însușirea Raportului pentru activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din Comuna Hoghiz, Semestrul II – 2018
• Hotărârea nr. 16/26.02.2019 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat în localitatea Hoghiz, CF nr. 100567, nr. cad 100567
• Hotărârea nr. 15/26.02.2019 privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2018
• Hotărârea nr. 14/26.02.2019 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație, în anul 2019
• Hotărârea nr. 13/26.02.2019 privind numirea reprezentantului consiliului local în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Pădurea Bogății”

• Hotărârea nr. 12/29.01.2019 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
• Hotărârea nr. 11/29.01.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2019 – 2020, în comuna Hoghiz
• Hotărârea nr. 10/29.01.2019 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Hoghiz a terenului neproductiv cu nr. cadastrale Nr. 397 și Nr. 396 Dopca, corespunzătoare cu nr. top 881, 883, 1119/1/a/1, 1119/1/a/2, 1119/1/a/3/2, 1119/1/a/3/3, 1119/1/a/4/2, 1119/1/a/5/2, 1119/2, 1128, 1130, din CF vechi nr. 243 Dopca, precum și aprobarea primei înscrieri a acestora în Cartea Funciară
• Hotărârea nr. 09/29.01.2019 privind aprobarea nivelului salariilor stabilite personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz
• Hotărârea nr. 08/29.01.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2019 pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz, jud. Brașov
• Hotărârea nr. 07/29.01.2019 privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local Hoghiz nr. 51/2018 privind aprobarea unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2019
• Hotărârea nr. 06/29.01.2019 privind aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2019
• Hotărârea nr. 05/29.01.2019 privind modul de valorificare a materialului lemnos rezultat din curățiri și prețul de valorificare
• Hotărârea nr. 04/29.01.2019 privind tipul de licitație prin care se scoate la vânzare masa lemnoasă pe picior către agenții economici și prețul de pornire la licitație
• Hotărârea nr. 03/29.01.2019 privind volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat în anul 2019, pe categorii de produse lemnoase și unități de producție

• Hotărârea nr. 02/07.01.2019 privind aprobarea împrumutului temporar pentru acoperirea golurilor de casă pentru anul 2019
• Hotărârea nr. 01/07.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți ai bugetului local al comunei Hoghiz, pe anul 2018.