Hotărâri Consiliu Local – 2018

• Hotărârea nr. 73/18.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
• Hotărârea nr. 72/18.12.2018 privind însușirea raportului de audit financiar nr. 2678/13.04.2018 și a Deciziei nr. 15/14.05.2018 emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Brașov, în urma acțiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2017, efectuată la U.A.T. Comuna Hoghiz
• Hotărârea nr. 71/18.12.2018 privind revocarea HCL nr. 58/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2019-2020 în comuna Hoghiz
• Hotărârea nr. 70/18.12.2018 privind modificarea structurii funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz
• Hotărârea nr. 69/18.12.2018 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019
• Hotărârea nr. 68/18.12.2018 privind aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare

• Hotărârea nr. 67/14.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

• Hotărârea nr. 66/10.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

• Hotărârea nr. 65/29.11.2018 privind acordarea titlului de cetățean de onoare, post mortem, al satului Cuciulata, pentru „Aron Pumnul” – fost cărturar român, lingvist, filosof și istoric literar, profesor al lui Mihai Eminescu, fruntaș al revoluției din 1848 din Transilvania (n. 27 noiembrie 1818, satul Cuciulata, județ Brașov; d. 12 ianuarie 1866 Cernăuți)
• Hotărârea nr. 64/29.11.2018 privind aprobarea întocmirii documentației pentru identificarea proprietarilor, numerelor top și cadastrale a terenului aferent blocurilor de locuințe nr. 1, 2, 3 și 4 din Hoghiz
• Hotărârea nr. 63/29.11.2018 privind aprobarea întocmirii documentației pentru primă înscriere a parcelelor neproductive cu nr. cadastrale N.R. 397 și N.R. 396 Dopca, corespunzătoare cu nr. top 881, 883, 1119/1/a/1, 1119/1/a/2, 1119/1/a/3/2, 1119/1/a/3/3, 1119/1/a/4/2, 1119/1/a/5/2, 1119/2, 1128, 1130, din CF vechi nr. 243 Dopca
• Hotărârea nr. 62/29.11.2018 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată
• Hotărârea nr. 61/29.11.2018 privind schimbarea sediului social al R.P.L. Ocolul Silvic „Pădurea Bogății” Homorod
• Hotărârea nr. 60/29.11.2018 pentru completarea Hotărârii nr. 9/2018 privind prelungirea mandatului pentru reprezentantul Consiliului Local Hoghiz, în cadrul Consiliului de Administrație al R.L.P. Ocolul Silvic „Pădurea Bogății” Homorod
• Hotărârea nr. 59/29.11.2018 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea nivelului salariilor stabilite personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz
• Hotărârea nr. 58/29.11.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2019-2020, în comuna Hoghiz
• Hotărârea nr. 57/29.11.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

• Hotărârea nr. 56/25.10.2018 privind aprobarea desființării Pieței Publice
• Hotărârea nr. 55/25.10.2018 privind modificarea HCL nr. 45/.29.08.2018 referitoare la numirea reprezentantului Consiliului Local Hoghiz în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Hoghiz, pentru anul școlar 2018-2019
• Hotărârea nr. 54/25.10.2018 privind constatarea apartenenței la domeniul public al comunei Hoghiz a terenului aferent imobilului înscris în CF nr. 100223 Hoghiz, nr. top 2,3,4 urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară
• Hotărârea nr. 53/25.10.2018 privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren înscris în CF nr. 100077, nr. top/cadastral 100077 cu o suprafață de 394mp, aferent clădirii (brutărie) de la nr. administrativ 233, din Hoghiz
• Hotărârea nr. 52/25.10.2018 privind modificarea structurii funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hoghiz
• Hotărârea nr. 51/25.10.2018 privind aprobarea unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2019
• Hotărârea nr. 50/25.10.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.

• Hotărârea nr. 49/20.09.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.

• Hotărârea nr. 47/14.09.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.

• Hotărârea nr. 46/29.08.2018 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Hoghiz în cadrul Consiliului de Administrației al Școlii Gimnaziale „Aron Pumnul” Cuciulata, pentru anul școlar 2018-2019.
• Hotărârea nr. 45/29.08.2018 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Hoghiz în cadrul Consiliului de Administrației al Școlii Gimnaziale Hoghiz, pentru anul școlar 2018-2019.
• Hotărârea nr. 44/29.08.2018 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Hoghiz.
• Hotărârea nr. 43/29.08.2018 privind însușirea Raportului pentru activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Hoghiz, Semestrul I – 2018.

• Hotărârea nr. 42/30.07.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.

• Hotărârea nr. 41/19.07.2018 privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în Comuna Hoghiz, sat Hoghiz, nr. 30.
• Hotărârea nr. 40/19.07.2018 privind aprobarea executării lucrărilor de reparații la conducta de aducțiune a apei potabile din Cuciulata.
• Hotărârea nr. 39/19.07.2018 privind aprobarea amenajării unui teren de sport în localitatea Cuciulata.
• Hotărârea nr. 38/19.07.2018 privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții.
• Hotărârea nr. 37/19.07.2018 privind aprobarea asocierii Comunei Hoghiz cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român „Astra” – Sibiu, în vederea desfășurării în comun a activităților social-culturale, educative, artistice și științifice.

• Hotărârea nr. 36/18.06.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018.

• Hotărârea nr. 35/29.05.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de administrare a fondului funciar forestier aflat în proprietatea Comunei Hoghiz.
• Hotărârea nr. 34/29.05.2018 privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță.
• Hotărârea nr. 33/29.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Hoghiz, a terenului aferent imobilului (Cămin Cultural Dopca) înscris în CF 243 Dopca, nr. top 39/2, 40, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară.
• Hotărârea nr. 32/29.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Hoghiz, a terenului aferent imobilului (Cămin Cultural Cuciulata), înscris în CF nr. 101288 Hoghiz, nr. top 42, 43, 44, 45, 46, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară.
• Hotărârea nr. 31/29.05.2018 privind constatarea apartenenței la domeniul public al comunei Hoghiz, a terenului aferent imobilului (Cămin Cultural Fântâna), înscris în CF nr. 101289 Hoghiz, nr. top 29/1, 30/1, urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară.
• Hotărârea nr. 30/29.05.2018 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat în localitatea Hoghiz, înscris în CF nr. 100567, nr. cad 100567.
• Hotărârea nr. 29/29.05.2018 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat în localitatea Hoghiz, înscris în CF nr. 100566, nr. cad 100566.
• Hotărârea nr. 28/29.05.2018 privind corectarea suprafeței imobilului situat în localitatea Fântâna, nr. 44, CF nr. 101289, nr. top 29/1, 30/1.
• Hotărârea nr. 27/29.05.2018 privind corectarea suprafeței imobilului situat în localitatea Hoghiz, nr. 30, CF nr. 1003157, nr. top 61.

• Hotărârea nr. 26/24.04.2018 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație în anul 2018.
• Hotărârea nr. 25/24.04.2018 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Comunei Hoghiz și aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune.
• Hotărârea nr. 24/24.04.2018 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1795/16.04.2008 – C.M.M.F. dr. Comșa Lucian.
• Hotărârea nr. 23/24.04.2018 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4139/02.07.2013 – Cabinet Medicină Dentară dr. Molnar Laszlo.
• Hotărârea nr. 22/24.04.2018 privind achiziționare echipamente de protecție pentru SVSU de către comuna Hoghiz, județ Brașov.

• Hotărârea nr. 21/29.03.2018 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5770/01.09.2017 și aprobarea unui contract de comodat.
• Hotărârea nr. 20/29.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂȚII RA, pentru Comuna Hoghiz.

• Hotărârea nr. 18/27.02.2018 privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Hoghiz pentru anul 2017.
• Hotărârea nr. 17/27.02.2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II, al anului 2017.
• Hotărârea nr. 16/27.02.2018 privind aprobare modificare Stat de funcții.
• Hotărârea nr. 15/27.02.2018 privind aprobarea acordării drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, de la nivelul comunei Hoghiz, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1579/2005.
• Hotărârea nr. 14/27.02.2018 privind corectarea suprafeței imobilului CF nr. 100077, nr. cad 100077.

• Hotărârea nr. 13/15.02.2018 privind abrobare cofinanțare în cadrul Proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Grădiniță și Centru de zi, în satul Bogata, Comuna Hoghiz”, în vederea finanțării în cadrul PNDL 2017 – 2020.

• Hotărârea nr. 12/30.01.2018 privind completarea H.C.L. nr. 25/26.07.2017 privind aprobarea nivelului salariilor stabilite personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz.
• Hotărârea nr. 11/30.01.2018 privind înființarea Poliției Locale a comunei Hoghiz, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hoghiz.
• Hotărârea nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării unor servicii de pază pentru Comuna Hoghiz.
• Hotărârea nr. 09/30.01.2018 privind prelungirea mandatului pentru reprezentantul Consiliului Local Hoghiz în cadrul Consiliului de Administrație al R.L.P. Ocolul Silvic „Pădurea Bogății” Homorod.
• Hotărârea nr. 08/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Hoghiz.
• Hotărârea nr. 07/30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Hoghiz, județ Brașov.
• Hotărârea nr. 06/30.01.2018 privind aprobarea Organigramei și modificarea Statului de Funcții.
• Hotărârea nr. 05/30.01.2018 privind dezmembrarea unui teren situat în extravilanul comunei Hoghiz, înscris în CF nr. 101439 Hoghiz, nr. Cad. 101439 cu ramura de cultură „pășune”, în suprafață de 13325 mp și înscrierea în Cartea Funciară.
• Hotărârea nr. 04/30.01.2018 privind dezmembrarea unui teren situat în extravilanul comunei Hoghiz, înscris în CF nr. 101438 Hoghiz, nr. Cad. 101438 cu ramura de cultură „pășune”, în suprafață de 1453771 mp și înscrierea în Cartea Funciară.
• Hotărârea nr. 03/30.01.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

• Hotărârea nr. 02/05.01.2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți ai bugetului local al comunei Hoghiz, pe anul 2017.
• Hotărârea nr. 01/05.01.2018 privind aprobarea împrumutului temporar pentru acoperirea golurilor de casă pentru anul 2018.