ANUNŢ privind selecția unui post contractual de executie pe perioada determinata, in cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala”

ANUNŢ privind selecția unui post contractual de executie pe perioada determinata, in cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria Comunei Hoghiz anunţă selecția unui post contractual de executie pe perioada determinta, in cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează:

– Expert infiintare-monitorizare microganturi, 37h/ luna, timp de 24 de luni,

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– studii superioare; diploma de licenta – 3 ani
– Experienta specifica de gestionare a unei afaceri/gestionare de bugete/dezvoltare afaceri intre 5- 10 ani – 5 ani
– Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: buna cunoastere MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet
– abilitate de utilizare a aparaturii de birou,
– Competente si aptitudini tehnice si organizatorice: capacitate de respectare a termenelor, de lucru în echipa
– bune capacitati de coordonare si organizare

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primariei Hoghiz, Str. Fagarasului nr. 161, Loc. Hoghiz, judeţul Braşov pana la data de 28.09.2021, orele 16:00. Dosarele pot fi depuse personal sau trimise prin intermediul postei/ curier.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Hoghiz;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele, copii după contractele de muncă, recomandari etc care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală sau o declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos,
g) curriculum vitae format europass

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e si f, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale/ este clinic sanatos, are obligația de a completa dosarul cu originalul documentelor, in cel târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primaria Hoghiz, tel 0268 286 238 sau pe e-mail primaria.hoghiz.proiecte@gmail.com

Principalele atribuții prevăzute în fișa de post pentru Expert infiintare-monitorizare microganturi sunt:

-este responsabil pentru infiintarea si monitorizarea a 7 intreprinderi sociale/de insertie
-acorda sprijin pentru infinitarea intreprinderilor conform planurilor de afaceri aprobate in urma concursului
-verifica si arhiveaza documentele de infintare ale entitatilor nou infiintate
-creaza cate un dosar pentru fiecare intreprindere nou infiintata cu documente justificative in scopul monitorizarii acesteia
-elaboreaza si participa la semnarea contractelor de subventie
-supravegheaza angajarea a minim 2 persoane in cadrul fiecarei intreprinderi, in functie de ajutorul de minim primit, in maxim 3 luni de la semnarea contractului de subventie
-verifica deschiderea conturilor pentru intreprinderile nou infiintate
-verifica documentele depuse de fiecare intreprindere pentru primirea ajutorului de minimis in maxim 3 transe
-participa la elaborarea Metodologiei de monitorizare a functionarii si dezvoltarii intreprinderilor nou infiintate
-supravegheaza respectarea conditiilor pentru ajutorul de minimis primit

CLICK PE IMAGINI PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL INTEGRAL ÎN FORMAT PDF.