Anunț – Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar

Aducem la cunostintă faptul că, potrivit prevederilor Legii Nr. 123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar Nr. 18/1991, detinătorii terenurilor sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricolă de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat de către stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate in termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Cererea, împreună cu actele doveditoare necesare se depun la Primaria Comunei Hoghiz judetul Brasov, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.
Când cererea se transmite prin postă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant. Actele doveditoare necesare a fi depuse de solicitant sunt cuprinse în anexa la prezentul anunt.