Anunț: concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de muncitor necalificat

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de muncitor necalificat cu activitate in cadrul Primariei Comunei Hoghiz,post cu norma intreagă,conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 06.05.2022, ora 09,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
– Proba interviu în data de 10.05.2022, ora 09,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
-studii generale sau medii
– minim 2 ani vechime in munca

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b)  cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)  are capacitate deplină de exercițiu;
e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g)  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

1. Legea nr. 319/2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă;
2.Legea nr. 57/2019, Codul Administrativ ;
3. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor ;

4.Ordin nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov, până în data 28. 04. 2022, ora 16,00
Relaţii suplimentare la sediul Primariei Comunei Hoghiz, tel.0268/286238 , persoana de contact Plesa Emilia Mariana –consilier juridic .

PRIMAR,
Ioan BUTA

CLICK PE IMAGINE PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL INTEGRAL (ÎN FORMAT PDF)