Anunț! Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de sofer I

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de sofer I cu activitate in cadrul Primariei Comunei Hoghiz,post cu norma intreagă,conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 19.04.2022, ora 09,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
– Proba interviu în data de 21.04.2022, ora 09,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
-studii generale sau medii
– minim 2 ani vechime in munca
-cunoștințe de mecanică auto

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie:
1.Hotărârii nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
2. OUG. 57/2019, Codul Administrativ;
3. Legii nr. 53/2003, Codul Muncii ;
4. OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice , republicata.

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov, până în data 11. 04. 2022, ora 16,00
Relaţii suplimentare la sediul Primariei Comunei Hoghiz, tel.0268/286238 , persoana de contact Plesa Emilia Mariana –consilier juridic .

PRIMAR,
Ioan BUTA