Anunț de licitație, teren în suprafață de 145.916 mp

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
– Comuna HOGHIZ, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Brașov, telefon 0268/286238, fax 0268/286138, e-mail: contact@comunahoghiz.ro, cod fiscal 4646927.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
– Teren în suprafață de 145.916 mp, aparținând domeniului privat a Comunei Hoghiz, situat în extravilanul Comunei Hoghiz, având categoria de folosință teren neproductiv, înscris în CF nr. 107452 Hoghiz, nr. cadastral 107452 , conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Hoghiz nr 16/26.01.2023 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
– se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
– prin solicitarea scrisă, de la sediul Comuna Hoghiz.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
– Registratura Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Brașov

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– Gratuit

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19/05/2023, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29/05/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
– Oferta va fi depusă la Registratura Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Brașov

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
– 1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
– 29/05/2023, ora 12.00, la sediul Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Brașov.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
– Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Brașov, Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, jud. Brașov, Cod poștal 500097; tel. 0268/419615; fax: 0268/418054,E-mail : trbrasov@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03/05/2023

PRIMAR
Ioan BUTA