Anunț privind selecția unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – Manager Proiect

Anunț privind selecția unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria COMUNEI HOGHIZanunţă selecția unui post contractual din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează: – Manager proiect, timp partial, 2h/zi, timp de 36 de luni, pana in septembrie 2022

Click aici pentru a descărca documentul.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– studii de licenta absolvite – 3 ani
– Experienta specifica de conducere intre 5-10 ani, experienta ca manager de proiect in minim 1 proiect finantat din fonduri externe
– Competente si abilitati sociale: bune abilitati de comunicare,
– Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: buna cunoastere MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet,-abilitate de utilizare a aparaturii de birou
– Competente si aptitudini tehnice si organizatorice: capacitate de respectare a termenelor, de lucru în echipa -bune capacitati de coordonare si organizare

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primariei Hoghiz, Str. Fagarasului nr. 161, Loc. Hoghiz, judeţul Braşov în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, pana la 23.09.2019, orele 10:00

Click aici pentru a descărca documentul.