Anunț privind selecția unui post contractual din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – Expert Grup Țintă

Anunt privind selecția unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria COMUNEI HOGHIZ anunţă selecția unui post contractual din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează: – COD COR 243209 organizator relatii, cu functia de Expert Grup Tinta in proiect, timp partial, 4h/zi, timp de 36 de luni, pana in 01 octombrie 2022

Click aici pentru a descărca documentul.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice minime pentru ocuparea postului sunt:
Studii medii; diploma de bacalaureat – 4 ani
Experienta specifica in lucrul direct cu persoane, in stabilirea de relatii umane peste 5 ani
Competente si abilitati sociale: bune abilitati de comunicare,
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: buna cunoastere MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet,-abilitate de utilizare a aparaturii de birou
Competente si aptitudini tehnice si organizatorice: capacitate de respectare a termenelor, de lucru în echipa -bune capacitati de coordonare si organizare

Click aici pentru a descărca documentul în format TEXT.

Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.