Incluziune socială şi combaterea sărăciei

Anunț selecție parteneri: Incluziune socială şi combaterea sărăciei

Incluziune socială şi combaterea sărăcieiANUNŢ SELECŢIE PARTENERI în cadrul Axei prioritare nr. 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiţii 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate”, Obiectivul specific 4.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate”

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, comuna HOGHIZ anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Axei prioritare nr. 4: „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiţii 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate”, Obiectivul specific 4.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate”.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea construirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect sunt specificate în Ghidurile POCU: Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi Ghidul Solicitantului Condiţii specifice – „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate”

Obiectivul specific al programului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de masuri integrate.

Obiectivul general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din cadrul comunităţii marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Scopul proiectului: Creşterea participării grupurilor vulnerabile din comunităţile marginalizate din comuna HOGHIZ, prin implementarea de măsuri integrate de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.

Grupul țintă cuprinde persoane din comunitățile marginalizate (non–roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activități eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, precum şi activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Activităţile principale ale proiectului vor fi următoarele:

A0. Managementul proiectului;
A1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație prin implementarea de pachete integrate;
A2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
A3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
A4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
A5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
A6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte;
A7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

Partenerii vor fi implicați în activitățile (minim una dintre ele):

A0. Managementul proiectului;
A1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație prin implementarea de pachete integrate;
A2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (inclusiv formare profesională);
A3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
A4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
A5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
A6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte;
A7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.

Criterii eligibilitate:

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ:

– Condiţiile din Ghidul solicitantului – Condiții Specifice, DMI 4.2
– Condiţiile generale de eligibilitate privind partenerii (Ghidul solicitantului, Condiții generale, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020):
– Partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum e definit de legislația națională și comunitară in vigoare;
– NU se fac vinovați de declarații false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/POCU responsabil sau nu au furnizat aceste informații;
– Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanțare;
– Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfășoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
– Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților de mai sus;
– Partenerii transnaționali sunt organizații cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene exclusiv România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent), legal constituite în țara de origine, ce desfășoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale din statele membre ale UE;
– Partenerii naționali și transnaţionali trebuie să fie implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor

Profilul partenerilor căutaţi (cel puțin un criteriu):

A) furnizorii de formare profesională și centrele de evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal și informal trebuie să fie autorizați conform legii
B) furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă trebuie să fie acreditați în condițiile legii
C) furnizorii de servicii sociale să fie autorizați conform legii

Capacitatea operațională

Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:

Criterii de selecție
Capacitatea operațională și financiară

1.1 1.1Resurse umane:
1.1.1.1.1 Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).

– 2 experți– 5puncte
– 3 experți– 10puncte
– Mai mult de 3 experţi – 15puncte

1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV

– Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an) – 5 puncte
– Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani) – 10puncte
– Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani) – 15puncte

1.2 Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

– Până la 10.000 euro – 5 puncte
– Între 10.000 si 50.000 euro – 10 puncte
– Peste 50.000 euro – 20 puncte

2. Capacitatea profesională

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către partener

– Intre 1-2 proiecte – 5 puncte
– Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului

– 1 an – 1 punct
– Intre 2-3 ani – 5 puncte
– Peste 3 ani – 10 puncte

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice

– 1 activitate – 10 puncte
– 2 activități – 20 puncte
– 3 activități – 30 puncte

Dosarul de participare:

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate in plic sigilat pe care se va specifica: “In atenţia Unităţii Administrativ Teritoriale comuna HOGHIZ, pentru selecţia de parteneri POCU Axei prioritare nr. 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ii: Integrarea socio-economica a comunităţilor marginalizate, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate.

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei HOGHIZ.

Persoana de contact. Cirica Monica, e-mail: primariahoghiz@yahoo.com, tel. 0268268138

Dosarele vor conține:

În copie, semnat, stampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a. Certificatul Constatator (operatori economici)/Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale) (nu mai vechi de 3 luni în cazul Certificatului Constatator)
b. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect
c. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului (operatori economici)
d. Rezultatul exerciţiului financiar pentru ultimii 3 ani – bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent

In original:

e. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale
f. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale
g. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni
h. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) prin care işi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului şi susţinerea 2 sau 5% din partea de co-finanţare, dacă este cazul
i. Nota justificativa (conform Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale)
j. Fisa a partenerului şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor ataşate în Anexa 1 şi Anexa 2) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos

Nota justificativa va fi însoţită de:

CV-urile in format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert

Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.:materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului)

Portofoliul de proiecte/contracte similare

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile cadru ale proiectului în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale si umane necesare. Va furniza o scurta descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 2 pagini format A4, Times New Roman 12).

De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale).

Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba romana şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi stampilă), după caz.

NOTA: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin de 65 de puncte.

Rezultatul selecţiei va fi publicat atât la sediul Comunei Hoghiz, nr.161, jud Brșov, cât și presa locală, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Soluționarea contestațiilor:

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate la sediul Comunei Hoghiz, nr.161, jud Brașov în termen de 5 zile de la data soluționării acestora.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Unitatea Administrativ Teritoriala a COMUNEI HOGHIZ, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natura financiar, sau de orice alta natura, pentru niciuna dintre părţi.

Primăria HOGHIZ îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

La momentul depunerii dosarului de participare la selecţia de parteneri, fiecare participant are obligaţia să deţină semnătura electronică aferentă platformei MY SMIS.

După finalizarea selecţiei de parteneri aceştia vor avea obligaţia de a numi doua persoane pentru a oferi informaţii în legătură cu parteneriatul şi completarea câmpurilor aferente partenerului din cadrul aplicaţiei MY SMIS.

Termene de realizare:

– Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: cel târziu 16.08.2106.
– Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 22.08.2016
– Data limită a depunerii Dosarului de înscriere:06.09.2016 ora: 16:00
– Data emiterii Raportului procedurii de selecţie: 07.09.2016
– Data publicării Anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 08.09.2016
– Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel târziu în 09.09.2016
– Persoana de contact: Cirica Monica, e-mail: primariahoghiz@yahoo.com, tel. 0268 286 138

Documente conexe

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție
Anexa 2 – model Fişa partener
Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor
Anexa 4 – Grila evaluare şi selectare a ofertanţilor

Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Unitatea Administrativ Teritorială a COMUNEI HOGHIZ, jud. BRAȘOV. În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare pe Axa prioritară nr. 4: „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiţii 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate”, Obiectivul specific 4.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate” (denumirea organizației) îşi exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema: _______________________________________________________________________

La activitățile: ________________________________________________________________________
Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse material pentru implementarea activităților unui proiect din POCU. Declar pe proprie răspundere că:

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese

B. Nu figuram in evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale şi nu avem datorii fiscale

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema şi activitățile menționate.

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Data …………………………………………………………………….

Semnatura ………………………………………………….
Ștampila

Anexa nr.2

FIŞA PARTENERULUI

Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare in Registrul Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Anul înființării
Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani
Date de contact(adresă, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact(nume, poziția în organizație)
Tema de proiect pentru care aplica
Descrierea activității organizației, relevanta pentru acest proiect

Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema și activitățile la care doriți să fiți partener

Activitatea /activitățile din cadrul proiectului în care doriți să vă implicați(conform Ghidului)

Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant

Resurse umane

Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice si pe care le-a menționat mai sus

Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitățile din cadrul proiectului în care doriți să va implicați și/sau în proiecte cu finanțare nerambursabilă:

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare/contract servicii)

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare) / Contract servicii

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant/beneficiar/ partener/contractor)

Obiectivul proiectului

Stadiul implementării proiectului

Implementat sau in curs de implementare

Durata implementării proiectului

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

Valoarea totală a proiectului

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Numele instituției finanțatoare

Notă

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

Numele și prenumele reprezentantului legal Data
…………………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………….
Ștampila

Anexa nr. 3

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

Criteriu calificare DA/NU

Conformitatea documentelor

Au fost depuse de către candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului)

Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul primăriei

Rubricile Fișei partenerului sunt integral completate

Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului

Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener

Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect

Conduita candidatului

Nu este subiect al unui conflict de interese

Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale

Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

Anexa nr. 4

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANȚILOR

Criterii de selecție

Capacitatea operațională și financiară

1.1 1.1Resurse umane:

1.1.1.1.1 Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).

2 experți– 5puncte
3 experți– 10puncte
Mai mult de 3 experţi – 15puncte

1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an) – 5 puncte

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani) – 10puncte

Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani) – 15puncte

1.2 Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 10.000 euro – 5 puncte

Între 10.000 si 50.000 euro – 10 puncte

Peste 50.000 euro – 20 puncte

2. Capacitatea profesională

2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către partener

Intre 1-2 proiecte – 5 puncte

Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului

1 an – 1 punct

Intre 2-3 ani – 5 puncte

Peste 3 ani – 10 puncte

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului

Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice

1 activitate – 10 puncte

2 activități – 20 puncte

3 activități – 30 puncte

TOTAL

Notă

Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.