Anunț selecție parteneri: Școala pentru toți

ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritara 6 Educatie si competente ”Scoala pentru toti”.

Comuna HOGHIZ anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente.

Obiective specifice : OS 6.2. ″Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural″, OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”, OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”, OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”.

Procedura de selectie se desfasoara in conformitate cu prevederile:

 

             -O.U.G. nr.64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr.362/2009;

             -H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

             -O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru programare 2014-2020;

             -METODOLOGIA DE SELECTIE A PARTENERILOR in vederea depunerii unor cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale POCU 2014-2020 si in Ghidul Solicitantului –Conditii specifice –“Programul :Scoala pentru toti”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro .

 

NOTA: Neindeplinirea acestor cerinte si a criterilor de eligibilitate determina respingerea oricarei candidaturi.

 

 

1.  Obiectivele specifice al apelului de proiecte:

Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural si reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic.

 

 

2.   Obiectivul general al proiectului:

Reducerea parasirii timpurii a scolii din Comuna HOGHIZ.

 

3.   Scopul cererii de finantare:

Obtinerea finantarii nerambursabile in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii din               Comuna HOGHIZ.

 

 1. Principalele activitati ale proiectului sunt:

4.1. Acțiuni cu impact direct asupra FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI PREVENIRII/REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII;

 

4.2. Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE;

 

4.3. Acțiuni destinate DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII RESURSELOR UMANE din școli.

 

 1. Activitatile in care va/vor fi implicate partenerul/partenerii:

Conform Notei justificative elaborate de candidati (Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, pag.24) care va contine o analiza a valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor precum si rolul partenerului in implementarea proiectului.

 

Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activitati in functie de specificul fiecaruia astfel:

–          Acțiuni cu impact direct asupra FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI PREVENIRII/REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII; 

–          Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE; 

–          Acțiuni destinate DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII RESURSELOR UMANE din școli. 

 

 

 

 

 

 1. Valoarea proiectului

 

1) Proiecte simple, care includ cel puțin activități prevăzute la punctele 1.3.1. a), din cadrul OS 6.2 (minimum copii preșcolari) și OS 6.3, în combinație cu activități prevăzute la punctul 1.3.2 și/sau la punctul 1.3.3. Valoarea minimă a proiectelor simple este de 340.000 de euro, iar valoarea maximă este de 1.450.000 de euro.

 

2) Proiecte combinate, care includ activități prevăzute la punctele 1.3.1. b), din cadrul OS 6.2 (copii ante preșcolari și preșcolari), OS 6.3 și OS 6.4, în combinație cu activități prevăzute la punctul 1.3.2 și/sau la punctul 1.3.3. Valoarea minimă a proiectelor simple este de 425.000 de euro, iar valoarea maximă este de 2.100.000 de euro.

 

Bugetul proiectului se va definitiva ulterior impreuna cu partenerii proiectului in functie de activitati.

 

 1. Criteriile de selectie a partenerului/partenerilor si grila de evaluare ( inclusive punctajul stability pentru fiecare criteriu in parte)

 

Selectarea partenerilor se va face in baza urmatoarelor documente pe care candidatii le vor depune la sediul Primariei Comuna HOGHIZ:

–          Scrisoarea de intentie ( Anexa 1);

–          Fisa partenerului ( Anexa 2);

 

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile cadru ale proiectului în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale si umane necesare. Va furniza o scurta descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 2 pagini format A4, Times New Roman 12).

 

Cele 2 documente trebuie sa respecte modelul publicat, iar rubricile Fisei partenerului sa fie integral completate.

 

In Scrisoarea de intentie si in Fisa partenerului candidatii vor mentiona cel putin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale si umane necesare si vor furniza o scurta descriere a actiunilor propuse in cadrului acestei activitati cu prezentarea aspectelor considerate esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor si a contributiei in parteneriat: plus valoarea adusa proiectului conform Ghidul Solicitantului – Conditii specifice “Scoala pentru toti”, POCU 2014-2020.

 

Candidatii vor prezenta si documente prin care sa faca dovada veridicitatii celor declarate pe proprie raspundere in Scrisoarea de intentie si Fisa partenerului, dupa cum urmeaza:

 1. Statutul organizatiei/actul constitutiv  prin care se face dovada ca are obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu temele si activitatile la care doreste sa fie partener
 2. Contract de finantare, acord de parteneriat, dovada experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului, dupa caz, pentru a proba ca a implementat/implementeaza este/ a fost implicat in calitate de partener sau beneficiar, in proiecte finatate din Fonduri Europene
 3. Situatiile financiar contabile ( bilant contabil, balanta) pe ultimii 3 ani din care sa rezulte veniturile pentru a proba ca are capacitatea financiara de realizare a activitatilor din proiect.

 

Aceste documente se prezinta in copie semnate, stamplilate si certificate conform cu originalul de catre reprezentantul legal

 

 1. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal ( semnata si stamplilata de catre acesta) ca respecta Regulile generale privind partenerii in cadrul cererilor de finantare nerambursabila prin POCU mentionate la punctual 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Conditii Generale;
 2. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului si sustinerea cofinantarii;
 3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si  taxelor locale;
 4. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Directia Generala a Finantelor Publice), din care sa rezulte ca nu se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situatiile in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni;
 5. Nota justificativa ( conform Ghidului Solicitantului – Conditii Generale, pag.24) care va fi insotita de :

–          Fisele de post si CV-urile in format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat in proiect. Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care persoana este propusa in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de catre acesta

–          Lista resurselor materiale detinute de candidat si propuse pentru utilizare in cadrul proiectului (ex. materiale, echipamente, vehicule, spatii disponibile pentru desfasurarea activitatilor proiectului).

 

 

Aceste documente se prezinta in original.

 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata si in termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal ( semnatura, stampila), dupa caz.

 

Pe baza documentatiei depuse de candidate, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidatilor conform Anexei 3.

 

Conditiile de eligibilitate pentru parteneri conform Ghidului Solicitantului (pagina 14 din prezentul Ghid)

 

– MENCS și agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

-Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională;

– Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională;

– Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați (ex. Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cabinete logopedice, cabinete de asistență psihopedagogică etc.);

– Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);

– Instituții de cult și asociații religioase

– Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

– Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar (conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, acestea sunt Consiliile Județene – art. 91 alin (5), pct 1. și Consiliile locale – art. 38, lit n);

–          Organizații neguvernamentale.

 

Orice candidatura care nu respecta aceste cerinte va fi automat respinsa.

 

Evaluarea candidatilor:

Procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare înregistrate în sistemul informatic se realizează conform prevederilor documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 6 ”Procesul de evaluare și selecție” și a criteriilor de evaluare și selecție prevăzute în grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor (Anexa 9 a acestui ghid), precum și a grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexa 10 a acestui ghid).

 

8.Depunerea documentelor

Candidatii vor depune la Compartimentul Relatii cu Publicul al Comunei HOGHIZ, documentatia solicitata incepand cu data publicarii prezentului anunt, pana la data de 28.10.2016. Ora16 : 00.

 

Documente conexe

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție

Anexa 2 – model Fişa partener

Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 4 – Grila evaluare şi selectare a ofertanţilor

                                                                                                                                        Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Unitatea Administrativ Teritorială a COMUNEI HOGHIZ, jud. BRAȘOV. În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare pe Axa prioritară nr. 4: „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiţii 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate”, Obiectivul specific 4.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate” (denumirea organizației) îşi exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema: _______________________________________________________________________

La activitățile: ________________________________________________________________________ Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse material pentru implementarea activităților unui proiect din POCU. Declar pe proprie răspundere că:

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese

B. Nu figuram in evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale şi nu avem datorii fiscale

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema şi activitățile menționate.

Numele şi prenumele reprezentantului legal

 

Data …………………………………………………………………….

Semnatura …………………………………………………. Ștampil

Anexa nr.2

 

FIŞA PARTENERULUI

 

 

Denumire organizație  
Acronim  
Cod de înregistrare fiscală  
Număr de înregistrare in Registrul Comerțului  
Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  
Anul înființării  
Cifra de afaceri Pentru ultimii 3 ani
Date de contact(adresă, tel., fax, e-mail)  
Persoana de contact(nume, poziția în organizație)  
Tema de proiect pentru care aplica  
Descrierea activității organizației, relevanta pentru acest proiect Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema și activitățile la care doriți să fiți partener
Activitatea /activitățile din cadrul proiectului în care doriți să vă implicați(conform Ghidului) Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant
Resurse umane Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice si pe care le-a menționat mai sus

 

Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitățile din cadrul proiectului în care doriți să va implicați și/sau în proiecte cu finanțare nerambursabilă:

 

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare/contract servicii)  
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare) / Contract servicii  
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant/beneficiar/ partener/contractor)  
Obiectivul proiectului  
Stadiul implementării proiectului Implementat sau in curs de implementare
Durata implementării proiectului  
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului  
Valoarea totală a proiectului  
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)  
Numele instituției finanțatoare  

Notă

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

Numele și prenumele reprezentantului legal Data

 

…………………………………………………………………….

 

Semnătura ………………………………………………….

 

Ștampila

Anexa nr. 3

 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

 

Criteriu calificare DA NU
 • Conformitatea documentelor
   
Au fost depuse de către candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului)    
Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul primăriei    
Rubricile Fișei partenerului sunt integral completate    
 • Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului
   
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener    
Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare

nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul

activităților proiectului.

   
Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect    
 • Conduita candidatului
   
Nu este subiect al unui conflict de interese    
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale    

Notă

Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

 

 

Anexa nr. 4

 

 

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANȚILOR

Criterii de selecție
 •  
  • Capacitatea operațională și financiară
  1.1 1.1Resurse umane:
  1.1.1.1.1 Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).

 • 2 experți– 5puncte
 • 3 experți– 10puncte
 • Mai mult de 3 experţi – 15puncte
1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an) – 5 puncte

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani) – 10puncte

Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani) – 15puncte

1.2 Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 10.000 euro – 5 puncte

Între 10.000 si 50.000 euro – 10 puncte

Peste 50.000 euro – 20 puncte

2. Capacitatea profesională
  2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către partener

Intre 1-2 proiecte – 5 puncte

Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

 

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului

1 an – 1 punct

Intre 2-3 ani – 5 puncte

Peste 3 ani – 10 puncte

  3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului
  Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice

1 activitate – 10 puncte

2 activități – 20 puncte

3 activități – 30 puncte

  TOTAL

Notă

Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.