Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de asistent medical debutan

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical debutant,cu activitate in cadrul Scolii Gimnaziale Hoghiz,conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 04.01.2022, ora 09,00
– Proba interviu în data de 10.01.2022, ora 09,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-studii post liceale de asistent medical, cu diploma de scoală post liceală;
– fara vechime în specialitatea studiilor.

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov, până în data 23. 12.2021, ora 16,00

Bibliografie

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
2. ORDIN 438 din 30 martie 2021,privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
3. ORDIN nr. 1.563 din 12 septembrie 2008, pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent+anexe.
4. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003, drepturilor pacientului;
5. Constitutia Romaniei;
6. CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE din 9 iulie 2009, al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

Relaţii suplimentare la sediul Primariei Comunei Hoghiz, tel.0268/286238 , persoana de contact Plesa Emilia Mariana –consilier juridic .

PRIMAR,
Ioan BUTA