ORDINUL nr.797 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunel Hogiz

Prefectul Judetului Brașov, analizând referatul Serviciului Verificarea Legalității Actelor și Contencios Administrativ, Aplicarea Actelor Normative, Umărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Arhivă nr.16695/21.10.2020, prin care se solicită emiterea ordinului privind decararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei Hoghiz,

Tinând cont de consemnările efectuate în procesul verbal nr.8791/19.10.2020, încheiat la sediul Consiliului local al Comunei Hoghiz ca umare a desfasurării ceremoniei ședintei de constituire a consiliului local,

Constatând că sunt îndepinite prevederile art. 114 alin.(5)-(6), art.117 alin.(1) din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, în aplicarea prevederilor art. 118 alin.(1-(3) și (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 275 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite umătorul Ordin: