Anunț de licitație – Teren extravilan în suprafață de 268.834 mp

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Hoghiz, nr. 161, județul Brașov, telefon 0268/286238, fax 0268/286138, e-mail: primariahoghiz@yahoo.ro, cod fiscal 4646927.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren extravilan în suprafață de 268.834 mp aparținând domeniului privat al Comunei Hoghiz, având categoria de folosință islaz comunal, înscris în CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528, conform HCL 43/17.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Hoghiz.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Brașov
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09/05/2022, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19/05/2022, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161 , județul Brașov
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
19/05/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Brașov.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de contencios administrativ a Tribunalului Brașov, Brașov Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, tel. 0268/419615; fax: 0268/418054,E-mail : trbrasov@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării : 20.04.2022

PRIMAR, Ioan BUTA

DESCARCĂ DE MAI JOS, ÎN FORMAT PDF, TOATE DOCUMENTELE NECESARE:

– ANUNȚ DE LICITAȚIE, PENTRU TERENUL EXTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 268.834 MP – CLICK AICI CA SĂ DESCARCI DOCUMENTUL

– CAIET DE SARCINI privind concesionarea prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a Comunei Hoghiz, în suprafață de 268834 mp – CLICK AICI CA SĂ DESCARCI DOCUMENTUL

– DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE privind concesionarea prin licitație publică a terenului, proprietatea privată a Comunei Hoghiz, în suprafață de 268834 mp – CLICK AICI CA SĂ DESCARCI DOCUMENTUL