PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

PROIECT DE HOTARARE Nr. 86/07.12.2022 privind aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023. Analizand Raportul de specialitate nr. 12691/07.12.2022 intocmit de d-ra Soos Csilla Etelka, inspector in cadrul compartimentului financiar al aparatului de specialitate al primarului Comunai Hoghiz, prin care se propune stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023,

Avand in vedere prevederile:

– art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
– art. 4 si art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
– art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
– art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si art. 76 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarilesi completarile ulterioare;

– art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;
– art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completarile ulterioare, care prevede faptul ca, in cazul oricarui impozit sau oricadrei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la 30 aprilie tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraiei Publice.
– Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
– In conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Tinand seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la componenta
unitatilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitdtilor la nivelul comunei Hoghiz este urmatoarea:

DESCARCĂ DOCUMENTUL INTEGRAL (36 pagini) ÎN FORMAT PDF, DE AICI – CLICK PE IMAGINE PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL