Anunț privind selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala”

ANUNŢ privind selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria COMUNEI HOGHIZ anunţă selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează:

-Manager proiect, timp partial, 2h/zi, timp de 25 de luni, pana in mai 2023

Salariul net lunar este de 1351 lei.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei declaratii pe propria raspundere sau a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii de licenta absolvite – 3 ani
Experienta specifica de conducere intre 5-10 ani sau experienta ca manager de proiect in minim 1 proiect finantat din fonduri externe
Competente si abilitati sociale: bune abilitati de comunicare,
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: buna cunoastere MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet,-abilitate de utilizare a aparaturii de birou
Competente si aptitudini tehnice si organizatorice: capacitate de respectare a termenelor, de lucru în echipa -bune capacitati de coordonare si organizare

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primariei Hoghiz, Str. Fagarasului nr. 161, Loc. Hoghiz, judeţul Braşov pana la data de 16.04.2021, orele 10:00. Dosarele pot fi depuse personal sau trimise prin intermediul postei/ curier. Pe plic va fi specificat „In atentia dnei Plesa Emilia Mariana , pentru concursul de manager proiect”.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Hoghiz;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele, copii după contractele de muncă, recomandari etc care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală sau o declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos,
g) curriculum vitae format europass

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e si f, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale/ este clinic sanatos, are obligația de a completa dosarul cu originalul documentelor, in cel târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primaria Hoghiz, persoană de contact Plesa Emila Mariana. tel 0268 286 238 sau pe e-mail primariahoqhiz@vahoo.com

Principalele atribuții prevăzute în fișa de post pentru Manager proiect sunt:

Coordonarea generala a activitatilor proiectului
Urmarirea atingerii obiectivelor si indicatorilor proiectului
Îndrumarea echipei de management si de implementare
Asigurarea relatiei cu autoritatea contractanta si partenerul proiectului
Stabilirea si implementarea unui sistem de monitorizare si raportare in vederea coordonarii activitaţilor tuturor expertilor care lucreaza la proiect
Gestioneaza planul de lucru pentru impartirea sarcinilor si responsabilitatilor de lucru
Monitorizarea si evaluarea activitatilor proiectului
Mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu partenerul implicat in proiect
Infiintarea si gestionare comitetului de monitorizare al proiectului
Identificarea eventualelor riscuri cu privire la buna implementare a proiectului si propunerea de solutii pentru preintampinarea acestora
Coordonarea activitatii de raportare tehnica si financiara la nivelul activitatilor proiectului, in conformitate cu clauzele contractuale
Raspunde de perfectarea contractelor de achizitie publica;
Elaborarea manualului de implementare al activitatilor proiectului
Elaborarea planului privind atingerea temelor orizontale si a temelor secundare
Elaborarea strategiei de comunicare in cadrul parteneriatului
Elaboreaza planul de asigurare a sustenabilitatii activitatilor
Ajuta la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii activitatilor
Participa la evenimentele realizate in cadrul proiectului
Este responsabil de organizarea si deruleaza conferintelor initiala si finala a proiectului
Este responsabil de realizarea, administrarea si actualizarea paginii web a proiectului

Criterii de evaluare a candidatului:

 

Nr.crt   Punctaj maximal
 

 

Denumire criteriu  

 

1. Experienta specifica in activitati de conducere -5 ani – 20 puncte

-intre 5-7 ani – 30 puncte

-intre 7-10 ani – 50 puncte

2. Experienta in implementarea a minim 1 proiect finantat din fonduri externe -1 proiect – 20 puncte

-2 proiecte – 30 puncte

-3 si mai multe proiecte – 50 puncte

TOTAL 100

 

Experienta ca manager de proiect in minim 1 proiect finantat din fonduri externe constituie criteriu de excludere in cazul in care nu se regaseste in CV
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 70 de puncte.

Bibliografie concurs :
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Europena și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
– Manualul Beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axele prioritare 1-6 și anexele, versiunea septembrie 2018
– Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – actualizat iunie 2020
– GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Calendarul procedurii de selectie:

 

Etapa Data calendaristica / interval
Publicare anunt de recrutare si selectie

personal pe site-ul www.comunahoghiz.ro

02.04.2021
Depunere dosare candidati Pana la 16.04.2021, ora 16:00
Selectie preliminara dosare 21.04.2021, ora 14:00
Evaluare a documentelor pe baza criteriilor de punctaj 21.04.2021, ora 14:00
Publicare anunt evaluare dosare depuse de candidati 23.04.2021, ora 14:00
Afisarea rezultatelor de evaluare a dosarelor 26.04.2021, ora 15:00

 

Proba scrisa concurs 27.04.2021, ora 15:00
Afisarea rezultatelor proba scrisa 28.04.2021, ora 16:00
Depunerea contestatiilor pentru proba scrisa 29.04.2021, ora 16:00
Afisarea raspunsului pentru contestatiile depuse 30.04.2021, ora 16:00
Derularea probei de interviu 04.05.2021, incepand cu ora 10:00
Afisarea rezultatelor la proba de interviu 04.05.2021, ora 14:00
Depunerea contestatiilor pentru proba de interviu 05.05.2021, ora 12:00
Afisarea rezultatelor finale ale concursului 06.05.2021, ora 12:00


 

 

Primar

Buta Ioan